Naar boven ↑

Uitspraak

Met annotatie door mr. A. Schaberg

CvB verwerpt beroep

Klager is in beroep gegaan tegen uitspraak van de Tuchtcommissie (M-2019-3). De klager legt de volgende klachten (nogmaals) ter beoordeling voor:

  • mediator is afgeweken van de procedure zoals omschreven op de website van de wederpartij (opdrachtgever) m.b.t. de ondertekening van de mediationovereenkomst en daarnaast heeft mediator nagelaten de mandaten van de wederpartij te controleren. 
  • de mediator was niet neutraal door haar relatie met de wederpartij. 
  • vertrouwelijkheid van de klachtenregeling is geschonden doordat mediator de klacht van klager door heeft gestuurd naar de wederpartij. Klager stelt hierdoor aantoonbaar schade te hebben geleden. Dit in tegenstelling tot de motivering van de Tuchtcommissie. 

Het College van Beroep heeft de klachten opnieuw beoordeeld en besluit tot verwerping van het beroep. Niet is gebleken dat de mediator klachtwaardig heeft gehandeld met betrekking tot de gang van zaken rondom de ondertekening van de mediationovereenkomst. Ook is niet komen vast te staan dat de mediator niet neutraal is geweest vanwege haar (eerdere) betrokkenheid bij de wederpartij. Tot slot heeft klager geen belang bij het bezwaar of hij enig nadeel heeft ondervonden aan de doorbreking van de vertrouwelijkheid van de klachtenregeling. Voor de beslissing geen maatregel op te leggen acht het College van Beroep het niet van belang of de klager wel of geen schade heeft ondervonden.