Naar boven ↑

Uitspraak

Niet klachtwaardig gehandeld met betrekking tot ondertekening mediationovereenkomst

Niet gebleken dat de mediator klachtwaardig heeft gehandeld met betrekking tot (de gang van zaken rondom) de ondertekening van de mediationovereenkomst. Ook is niet komen vast te staan dat de mediator niet neutraal is geweest vanwege haar (eerdere) betrokkenheid bij klagers wederpartij in de mediation en het gebruik van een banner onder haar e-mails. De klacht dat de mediator de vertrouwelijkheid van de klachtenregeling heeft geschonden door de klacht met alle bijbehorende documenten door te sturen naar klagers wederpartij, is gegrond. Uitgangspunt bij een klachtprocedure is dat deze betrekking heeft op de klager en de mediator en dat de regeling vertrouwelijkheid voorschrijft. Hiermee verdraagt zich niet dat de beklaagde zonder toestemming van klager, laat staan zonder zijn/haar medeweten, aan derden de klacht en bijbehorende stukken toezendt. Indien echter de beklaagde mediator een te respecteren belang heeft om de andere partij te informeren (bijvoorbeeld om zich te kunnen verweren tegen de klacht), dan kan het op deze wijze betrekken van de wederpartij (in de mediation) bij de klachtprocedure gerechtvaardigd zijn. Die situatie heeft zich hier niet voorgedaan, althans de mediator heeft zich daar niet op beroepen. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond. Nu echter de mediator zich er op heeft beroepen dat de doorzending plaatsvond aan de personen betrokken bij de mediation en deze gebonden waren aan geheimhouding en ook niet is gebleken dat klager enig nadeel van dit handelen heeft ondervonden, acht de Tuchtcommissie geen termen aanwezig voor het opleggen van een maatregel.