Naar boven ↑

Uitspraak

Schending geheimhouding te billijken

In beginsel staat het een mediator niet vrij om zonder toestemming van partijen contact op te nemen met derden, omdat hiermee de geheimhoudingsplicht wordt geschonden. In dit geval is naar het oordeel van de Tuchtcommissie echter sprake van een bijzondere situatie op grond waarvan te billijken is dat de mediator, in zijn inzet de zoon van klagers toe te geleiden naar arbeid/scholing, bij de huisarts van die zoon informatie vroeg. Wel staat voorop dat het beter ware geweest als dit met partijen besproken was. Het voorgaande betekent dat de klacht op dit onderdeel gegrond is maar niet leidt tot oplegging van een maatregel. De overige klachten zijn ongegrond. De enkele ontevredenheid van klagers over de benadering en/of behandeling van klagers en hun zoon door diverse (gemeentelijke) instanties, en daarnaast de wijze waarop de mediation is verlopen, is onvoldoende om tot schending van één van de Gedragsregels door de mediator te concluderen.